CO TYDZIEŃ NOWY TOWAR
SZEROKI WYBÓR UBRANEK MARKOWYCH FIRM
DARMOWA DOSTAWA OD 189 ZŁ
(nie dotyczy promocji)

Regulamin sklepu


Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego NiumNium.pl
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.niumnium.pl. Regulamin jest dokumentem niezbędnym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).


Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Pięć Kolorów Nieba
ul. Kusocińskiego 15, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7342535452, REGON 490820775
 

Adres do prowadzenia korespondencji, nadawania i odbioru przesyłek:
Pięć Kolorów Nieba
ul. Kusocińskiego 15, 33-300 Nowy Sącz
tel. 508 934 150
e-mail: biuro@niumnium.pl


Dane rejestrowe:
Firma Pięć Kolorów Nieba wpisana jest do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
pod numerem NIP: 7342535452, REGON: 490820775


Każdy KLIENT przed złożeniem zamówienia ma prawo do negocjowania wszelkich zapisów umowy ze SPRZEDAWCĄ, jak również punktów niniejszego regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez prawo Polskie. W przypadku dokonania zmian, strony obowiązuje forma pisemna pod rygorem nieważności.
Jeżeli KLIENT nie zawiera umowy ze SPRZEDAWCĄ na indywidualnych warunkach, zastosowanie mają zapisy niniejszego regulaminu.


A. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA - firma:
Pięć Kolorów Nieba
ul. Kusocińskiego 15, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7342535452, REGON 490820775

z którą zawierana jest umowa sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

KLIENT - osoba fizyczna jako obywatel Państwa Polskiego (Konsument), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

SKLEP INTERNETOWY - strona internetowa należąca do SPRZEDAWCY, działająca w domenie "www.niumnium.pl" za pośrednictwem, której możliwe jest dokonywanie zakupu TOWARÓW.

TOWAR - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży TOWARU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia towaru lub usługi).

NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na wysyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
B. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Usługi świadczone przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO dotyczą głównie sprzedaży szerokiego asortymentu odzieży używanej występującej w postaci TOWARÓW zarówno nowych jak i używanych (adnotacja o stanie towaru "NOWY/UŻYWANY" znajduje się zawsze w jego w opisie). Wszelkie ceny wyświetlane w SKLEPIE INTERNETOWYM są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek Vat).
Podane ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki oraz innych dodatkowych usług świadczonych na życzenie KLIENTA. Koszty przesyłki ponosi KLIENT i są one naliczane oddzielnie w czasie składania zamówienia.

  2. Wszelkie TOWARY dostępne w ofercie SPRZEDAWCY dla KLIENTÓW korzystających ze SKLEPU INTERNETOWEGO prezentowane są w postaci zdjęciowej oraz załączonego opisu. Wszelkie treści, informacje lub opisy TOWARÓW znajdujących się na stronie SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  3. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy bezpłatnie przez stronę www SKLEPU INTERNETOWEGO usługi:

     - rejestrację, utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM;
     - przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA TOWARÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM;
     - dostarczanie informacji handlowych, powiadomień o nowościach, ofert specjalnych w formie usługi "newsletter".


  4. KLIENT dokonując rejestracji konta zawiera ze SPRZEDAWCĄ umowę o świadczenie usługi elektronicznej, uzyskuje dostęp do usług w postaci szerszej funkcjonalności SKLEPU INTERNETOWEGO (w zależności od dostępnych opcji np. bezpośredni wgląd do historii zamówień, definiowanie różnych adresów dostaw, gromadzenie punktów lojalnościowych, itp.). W zakresie utworzonego konta, gromadzone są dane i informacje o KLIENCIE, związane z jego aktywnością w SKLEPIE INTERNETOWYM. Usługi świadczone w zakresie konta mają charakter bezterminowy, z prawem do ich wypowiedzenia w dowolnym momencie przez:

     - wypełnienie oświadczenia o rozwiązaniu umowy zgodnie ze wzorem formularza "Zamknięcie konta Klienta" (załącznik nr 1) do niniejszego regulaminu;
     - przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail SPRZEDAWCY;
     - Zamieszczenie oświadczenia na stronie internetowej SPRZEDAWCY o automatycznym zamknięciu konta z chwilą realizacji ostatniego zamówienia.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której SPRZEDAWCA jest już w trakcie realizacji ZAMÓWIENIA. W takim przypadku rozwiązanie umowy i zamknięcie konta KLIENTA nastąpi z chwilą, w której przedmiotowe ZAMÓWIENIE zostanie zrealizowane.

  5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia pojedynczego ZAMÓWIENIA w SKLEPIE INTERNETOWYM przez KLIENTA (bez konieczności rejestracji konta) zawierana jest na czas terminowy - na okres wypełnienia i przetwarzania formularza zamówienia. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i potwierdzenia ZAMÓWIENIA przez KLIENTA.

  6. SPRZEDAWCA w przypadku usługi zawartej na czas bezterminowy - może ją wypowiedzieć:

     - jeżeli KLIENT narusza dowolny punkt niniejszego regulaminu, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia licząc od dnia złożenia wypowiedzenia lub bez zachowania terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.
     - w przypadku gdy KLIENTEM sklepu jest przedsiębiorca, umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy może nastąpić drogą elektroniczną przesyłając je na adres e-mail KLIENTA lub tradycyjną drogą pocztową.

  7. Do korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY po stronie KLIENTA wymagany jest sprzęt komputerowy w postaci dowolnego urządzenia pozwalającego na poprawne i stabilne połączenie się z siecią internetu, wyświetlanie treści i bezawaryjną obsługę stron www SKLEPU INTERNETOWEGO. Dla prawidłowego korzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest uruchomienie obsługi skryptów JavaScript i obsługi plików cookies.

  8. KLIENT - w każdym przypadku jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji, w szczególności danych kontaktowych, poprawnego adresu dostawy oraz aktualnego adresu e-mail w celu zapewnienia komunikacji i możliwości realizacji usług i ZAMÓWIEŃ.

 


C. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

SPRZEDAWCA prowadzi sprzedaż detaliczną i umożliwia składanie ZAMÓWIEŃ 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę - wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz SKLEPU INTERNETOWEGO działający w domenie www.niumnium.pl.

  1. Każdorazowo przed złożeniem ZAMÓWIENIA, KLIENT musi zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Jawne potwierdzenie zapoznania się z jego zapisami zachodzi w części rejestracji konta KLIENTA oraz każdorazowo przed ostatecznym potwierdzeniem składanego ZAMÓWIENIA. Przyjęcie ZAMÓWIENIA do realizacji nie jest możliwe bez dokonania akceptacji niniejszego regulaminu.

  2. Zamówień mogą dokonywać KLIENCI, którzy ukończyli 18 lat i posiadają zdolność do wykonywania czynności prawnych.

  3. Klient wysyłając ZAMÓWIENIE za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO, składa ofertę kupna wybranego przez siebie towaru akceptując jego opis, stan, ilość oraz zadeklarowaną jakość. Z chwilą złożenia ZAMÓWIENIA i spełnienia warunków przez:

     - KLIENTA - podanie kompletnych, aktualnych i prawdziwych danych teleadresowych, akceptacja regulaminu, ostateczne potwierdzenie ZAMÓWIENIA na stronie www SKLEPU INTERNETOWEGO uruchamiające proces przesyłania ZAMÓWIENIA do SPRZEDAWCY
     i
     - SPRZEDAWCĘ - potwierdzenie zwrotne otrzymanego ZAMÓWIENIA przesłane na adres e-mail KLIENTA,

dochodzi do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY pomiędzy KLIENTEM i SPRZEDAWCĄ dotyczącej zakupu wybranego TOWARU w SKLEPIE INTERNETOWYM. Umowa ta ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji ZAMÓWIENIA. Jako miejsce spełnienia świadczenia związanego z zakupem TOWARÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM, przyjmuje się adres dostawy TOWARU podany przez KLIENTA.

  4. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia i potwierdzenia ZAMÓWIENIA.

  5. Każde przyjęte do realizacji ZAMÓWIENIE jest jednorazowo potwierdzane przez SPRZEDAWCĘ w postaci informacji zwrotnej wysłanej na adres e-mail KLIENTA. W przypadku kiedy KLIENT nie otrzymał takiego potwierdzenia - powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO przez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

  6. Status online złożonego zamówienia mogą obserwować KLIENCI posiadający zarejestrowane konto w SKLEPIE INTERNETOWYM. KLIENCI nie posiadający zarejestrowanego konta będą powiadamiani o zmianach w statusie realizacji ZAMÓWIENIA drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.

  7. Przystąpienie do realizacji ZAMÓWIENIA (skompletowanie i wysyłka TOWARÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje w chwili gdy zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:
     a) potwierdzenie ZAMÓWIENIA przez KLIENTA na stronie www SKLEPU INTERNETOWEGO
     b) potwierdzenie przyjęcia ZAMÓWIENIA przez SPRZEDAWCĘ
     c) odnotowanie wpłaty za zamówiony TOWAR na wskazanym w treści potwierdzenia - koncie bankowym SPRZEDAWCY

  8. Charakterystyka asortymentu prezentowanego w SKLEPIE INTERNETOWYM, w dużym stopniu ogranicza możliwość występowania 2 sztuk identycznego TOWARU na stanie magazynowym SPRZEDAWCY, co oznacza że TOWARY te, w zdecydowanej większości przypadków występują jako pojedyncze egzemplarze. KLIENT dokonujący zakupu może na stronie wybranego TOWARU sprawdzić czy w chwili obecnej znajduje się on w magazynie, a następnie dodać go do koszyka. TOWAR lub TOWARY, które znajdują się już w koszyku - do czasu potwierdzenia ZAMÓWIENIA, są również dostępne dla innych KLIENTÓW i mogą być przez nich zakupione. Obowiązuje tutaj zasada pierwszeństwa w złożeniu i potwierdzeniu ZAMÓWIENIA.

Przykład: Jeżeli 2 KLIENTÓW dodało do koszyka ten sam TOWAR, jego rezerwacja i sprzedaż przypada KLIENTOWI, który jako pierwszy złożył i potwierdził ZAMÓWIENIE. Przycisk "Potwierdź zamówienie" przesyła ZAMÓWIENIE do biura SPRZEDAWCY i automatycznie rezerwuje zamówiony towar dla pierwszego KLIENTA. Niniejszy przykład nie dotyczy sytuacji, w której KLIENT wybrał płatność kartą płatniczą. TOWARY opłacane kartą płatniczą stają się zarezerwowane dla KLIENTA z chwilą otrzymania pozytywnego wyniku transakcji.

  9. ZAMÓWIENIA będą realizowane wg. kolejności zgłoszeń w czasie od 24 godzin do 3 dni roboczych - liczonych od dnia zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY i daty zaksięgowania płatności za ZAMÓWIENIE KLIENTA. Na termin otrzymania przesyłki składa się każdorazowo czas skompletowania ZAMÓWIENIA powiększony o czas dostawy.
W sytuacjach szczególnych SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do późniejszej wysyłki zamówionego TOWARU - po wcześniejszym uzgodnieniu tego z KLIENTEM.

  10. ZAMÓWIENIA wysłane przez KLIENTÓW są każdorazowo weryfikowane przez SPRZEDAWCĘ pod względem poprawności podanych danych w formularzu ZAMÓWIENIA. W wybiórczych przypadkach SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej ZAMÓWIENIA KLIENTA.

  11. Realizacja ZAMÓWIENIA posiadającego nieprawdziwe lub niekompletne dane - zostanie wstrzymana na czas ich uzupełnienia lub wyjaśnienia jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych. W takim przypadku jeżeli kontakt z KLIENTEM nie będzie możliwy w terminie 7 dni od daty złożenia ZAMÓWIENIA, SPRZEDAWCA traktuje je jako nieważne i zostanie ono automatycznie anulowane, a zamówiony towar dodany do asortymentu SKLEPU bez dodatkowego porozumienia z KLIENTEM.

  12. Zamówienia niepotwierdzone, lub które w procesie procesie płatności elektronicznych zostały przerwane - (niedopełnione), SPRZEDAWCA traktuje jako nieważne.

  13. Wszelkie zmiany w metodach płatności, zasadach realizacji zamówień, regulaminie, cenach lub konfiguracjach towarów, nie dotyczą KLIENTÓW których zamówienia zostały już przyjęte (jeszcze przed zmianami) i będa realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

  14. Jeżeli KLIENTEM jest konsument, SPRZEDAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego wydania rzeczy KLIENTOWI, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

  15. Jeżeli SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. 
D. PŁATNOŚCI ZA TOWARY

  Zapłata za zamówiony TOWAR odbywa się wyłącznie w formie przedpłaty. Dostępne są następujące metody płatności:

  1. Przelew - KLIENT składając i potwierdzając ZAMÓWIENIE otrzyma na podany adres e-mail informację zwrotną z numerem konta bankowego, na który należy przelać kwotę za ZAMÓWIENIE. ZAMÓWIENIA opłacane przelewem realizowane będą po zaksięgowaniu płatności od KLIENTA na rachunku bankowym SPRZEDAWCY. Wpłaty dokonywane przez KLIENTÓW powinny zawierać w tytule - minimum numer zamówienia. W przypadku braku takich podstawowych informacji, zamówienie może być realizowane przez SPRZEDAWCĘ z opóźnieniem.

  2. Płatności elektroniczne - zamówienia rezerwowane i realizowane będą po otrzymaniu płatności od KLIENTA i potwierdzeniu autoryzacji płatności przez podmioty obsługujące niniejsze transakcje. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, kartą kredytową lub e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Dane operatora płatności elektronicznych: Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.Zamówienia w których KLIENT wybrał płatność kartą - posiadają status "wymagalności" - co oznacza że KLIENT dokonując zapłaty za zamówiony towar ma obowiązek przeprowadzenia transakcji płatności do końca, wg. wskazówek operatora płatności - bez znaczenia czy uzyska wynik płatności pozytywny czy negatywny. SPRZEDAWCA w przypadku otrzymania odmowy płatności kartą, poprosi KLIENTA o wybranie innej metody zapłaty - jednak płatność powinna zostać dokonana nie dłużej niż w czasie 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia.
Jeżeli w trakcie realizacji płatności kartą, lub płatności elektronicznych - KLIENT zamknie okno przeglądarki internetowej - za pomocą której dokonuje zapłaty, lub też anuluje metodę zapłaty, zamówienie również zostanie automatycznie anulowane przez SPRZEDAWCĘ bez zachowania okresu rezerwacji towaru.

  3. KLIENT zobowiązany jest do zapłaty ceny za TOWAR z tytułu UMOWY SPRZEDAŻY w terminie 7 dni liczonych od daty jej zawarcia. ZAMÓWIENIA, które nie zostaną opłacone przez KLIENTA w terminie - zostaną automatycznie anulowane, a zawarta UMOWA SPRZEDAŻY staje się nieważna. TOWAR wchodzący w skład zamówienia nieopłaconego w terminie, zostanie dodany do oferty SKLEPU INTERNETOWEGO bez dalszego porozumienia z KLIENTEM.

  4. SPRZEDAWCA za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO nie obsługuje płatności gotówkowych, jak również nie posiada reprezentantów i placówek w których jest to możliwe.
E. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

  1. Koszty dostawy ZAMÓWIENIA ponosi w całości KLIENT, chyba że z opisu oferty lub specyfikacji ZAMÓWIENIA wynika inaczej.

  2. KLIENT w czasie wypełniania części formularza ZAMÓWIENIA dotyczącej dostawy - zostanie poinformowany o całkowitych kosztach dostarczenia ZAMÓWIENIA pod wskazany adres na terenie Polski. Przez wybór najbardziej odpowiedniej dla siebie opcji - KLIENT dokonuje wyboru i akceptuje koszty dostawy.
 
  3. Koszty dostawy określone są w "Cenniku dostaw" na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

  4. Dostawę ZAMÓWIENIA realizują:

     - Poczta Polska
     - Kurier K-EX
F. GWARANCJE I REKLAMACJE

  1. SPRZEDAWCA zobowiązuje się dostarczyć TOWAR stanowiący przedmiot UMOWY SPRZEDAŻY - zgodny z jego opisem i nie zawierający wad.

  2. SPRZEDAWCA odpowiada za wadliwy TOWAR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. W przypadku gdy sprzedaż nie zalicza się do transakcji konsumenckich, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  4. KLIENT ma prawo do reklamacji, jeżeli zakupiony TOWAR zawiera wady lub jest niezgodny z zawartą umową.

  5. W przypadku sprzedaży TOWARU zawierającego wadę fizyczną lub prawną - SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA z tytułu rękojmi, przez okres 2 lat liczonych od daty wydania TOWARU. Jako wadę fizyczną uznaje się niezgodność sprzedanego TOWARU z umową. SPRZEDAWCA zwolniony jest z tytułu rękojmi jeżeli KLIENT został poinformowany o wadzie w czasie zawierania umowy w formie pisemnej (np. opis lub zdjęcie TOWARU określające jego wadę) lub słownej (np. konsultacja telefoniczna).
 
  6. TOWARY znajdujące się w ofercie SKLEPU INTERNETOWEGO mogą posiadać gwarancję sprzedawcy, importera lub producenta, obowiązującą na terenie Polski. TOWARY objęte gwarancją posiadają dodatkowy opis na swojej stronie katalogowej w SKLEPIE INTERNETOWYM - w postaci oznaczenia "Produkt objęty gwarancją" oraz informacji o okresie świadczenia usługi gwarancyjnej.

     - TOWARY objęte gwarancją producenta lub importera najczęściej posiadają kartę gwarancyjną - zawierającą warunki udzielania gwarancji. Większość towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

     - TOWARY objęte gwarancją SPRZEDAWCY, należy odesłać na adres korespondencyjny podany w nagłówku niniejszego regulaminu.

  7. Zgłoszenie reklamacyjne można rozpocząć od poinformowania SPRZEDAWCY drogą elektroniczną o wadzie TOWARU, dzięki czemu KLIENT otrzyma komplet informacji dotyczących postępowania w ramach zgłoszenia lub w niektórych przypadkach bezpośredniej i szybkiej jego wymiany. Bezpośrednie zgłoszenie reklamacyjne należy rozpocząć od wypełnienia formularza - "Formularz zgłoszenia reklamacyjnego" (załącznik nr 3) i przesłania go na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY (dopuszcza się również formę elektroniczną). W odpowiedzi na zgłoszenie, Biuro Obsługi Klienta prześle wszelkie informacje dotyczące terminu odbioru wadliwego towaru przez kuriera. Koszty przesłania wadliwego TOWARU ponosi SPRZEDAWCA.

  8. Każde zgłoszenie reklamacyjne zostanie niezwłocznie rozpatrzone przez sprzedawcę nie później jednak niż w ciągu 14 dni. Reklamacje które zostały nierozpatrzone - po przekroczeniu terminu będą posiadały status uznanych dla KLIENTA.

  9. TOWAR który został naprawiony lub podlega wymianie w związku z reklamacją - SPRZEDAWCA dostarczy do KLIENTA na własny koszt.

 10. KLIENT ma prawo do obniżenia ceny wadliwego TOWARU będącego przedmiotem umowy sprzedaży lub do odstąpienia od tej umowy, chyba że SPRZEDAWCA podjął niezwłoczne działania i sprawnie wymieni TOWAR wadliwy na wolny od wad lub podejmie działania serwisowe w celu usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli TOWAR był już wymieniony lub naprawiony przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie dokonał wymiany TOWARU na wolny od wad, ani tej wady nie usuną.

 11. Reklamacja uszkodzenia TOWARU w czasie dostawy wymaga formy pisemnej. KLIENT zobowiązany jest sporządzić protokół zniszczenia TOWARU z chwilą odbioru przesyłki od Kuriera. Protokół zniszczenia powinien zawierać:
- Datę sporządzenia protokołu,
- Datę doręczenia przesyłki,
- Imię i nazwisko Kuriera oraz jego dane urzędowe (nr ID, nr pracownika, nazwa firmy kurierskiej, telefon kontaktowy),
dokładny opis zniszczenia lub uszkodzenia opakowania i stan faktyczny TOWARU. Protokół powinien zawierać zgodne oświadczenie Kuriera i Odbiorcy o faktycznym stanie uszkodzenia oraz zawartości przesyłki. Protokół należy przesłać na adres SPRZEDAWCY podany w nagłówku regulaminu do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru uszkodzonej przesyłki łącznie z uszkodzoną zawartością.

 12. SPRZEDAWCA ogranicza swoją odpowiedzialność gwarancyjną jedynie do zwrotu kwoty zapłaconej za TOWAR, pokrycia kosztów ponownej wysyłki, zamiany towaru na inny, wg. decyzji SPRZEDAWCY.

 13. SPRZEDAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za losowe sytuacje, w których zamówienie nie mogło być zrealizowane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności za nieterminowe lub opóźnione dostawy TOWARÓW przez firmy Kurierskie lub współpracujących dostawców.

 14. Gwarancja na sprzedany TOWAR nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KLIENTA wynikających z rękojmi za wady produktu.

 15. KLIENT nie może odstąpić od umowy jeżeli wynikła wada jest nieistotna.
G. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

  1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KLIENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionego TOWARU, z zastrzeżeniem, że zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

  2. W przypadku rezygnacji z zakupionego TOWARU, KLIENT poinformuje o tym fakcie SPRZEDAWCĘ, wypełniając formularz "Odstąpienie od umowy sprzedaży" (załącznik nr 2) i przesyłając go tradycyjną drogą pocztową na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY podany w nagłówku regulaminu.

  3. W przypadku odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY KLIENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w chwili zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY KLIENT dokonał wyboru metody dostarczenia TOWARU innej niż najtańsza opcja dostawy oferowana przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez KLIENTA przewyższających najtańszą opcję występującą w SKLEPIE INTERNETOWYM.

  4. Warunkiem otrzymania zwrotu jest terminowe przesłanie na adres SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY.

  5. KLIENT jest zobowiązany do odesłania TOWARU na swój koszt, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania oświadczenia odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY podany w nagłówku regulaminu. O dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

  6. Kwota stanowiąca należność za zakupiony TOWAR powiększona o koszty przesyłki, zostanie zwrócona przez SPRZEDAWCĘ na rzecz KLIENTA w terminie 14 dni kalendarzowych na wskazany w oświadczeniu numer konta bankowego, pod warunkiem jednak że wybrany kanał płatności nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu kosztów na rzecz KLIENTA do momentu otrzymania zwrotu TOWARU.

  7. Kwota stanowiąca zwrot należności za zakupiony TOWAR może zostać pomniejszona w wyniku korzystania przez KLIENTA z TOWARU w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia funkcjonalności lub cech TOWARU.

  8. Prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość nie przysługuje KLIENTOWI w następujących wypadkach:

     a) gdy nastąpiło świadczenie usług, lub które zostały wykonane za wyraźną zgodą KLIENTA;

     b) gdy cena TOWARU jest uwarunkowana od wahań na rynku finansowym, nad którymi SPRZEDAWCA nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

     c) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana w sposób spersonalizowany do indywidualnych potrzeb, lub wg. specyfikacji podanej przez KLIENTA;

     d) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

     e) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     f) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

     g) gdy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;

     h) gdy konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

     i) gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  9. Prawo do odstąpienia od umowy stosuje się również odpowiednio do umowy dotyczącej Konta.

 10. Jeżeli SPRZEDAWCA otrzyma zwrot TOWARU na skutek jego niepodjęcia przez KLIENTA, zastrzega sobie prawo do jego ponownej dostawy wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej przedpłaty na konto SPRZEDAWCY. Z chwilą otrzymania zwrotu SPRZEDAWCA poinformuje o tym fakcie KLIENTA drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Brak odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych traktowany będzie jako rezygnacja z zamówionego towaru,H. USTALENIA KOŃCOWE

  1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu oraz zmiany, aktualizacji lub usunięcia świadczonych aktualnie usług.

  2. Wszelkie zmiany w zapisach regulaminu oraz zakresie świadczonych usług nabierają mocy w terminie 7 dni liczonych od daty publikacji wprowadzonych zmian lub nowej wersji regulaminu. Wszelkie zamówienia i usługi rozpoczęte przed wprowadzeniem zmian, będą kontynuowane na zasadach obowiązujących w dniu ich zlecenia.

  3. KLIENT zostanie poinformowany drogą elektroniczną o każdej zmianie w zapisach regulaminu oraz zakresie świadczonych przez SPRZEDAWCĘ usług. KLIENTOWI przysługuje prawo do akceptacji lub odrzucenia zmian. Odrzucenie zmian przez KLIENTA jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy ze SPRZEDAWCĄ.

  4. KLIENTOWI przysługują prawa, których nie można wyłączyć na drodze umowy.

  5. W przypadku gdyby w regulaminie zawarte zostały postanowienia sprzeczne z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami niniejszego regulaminu.

  6. Niniejszy regulamin w żadnym przypadku nie ma na swoim celu ograniczenia lub eliminacji praw KLIENTA lub konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). W dowolnym momencie zmiany przepisów prawa i wystąpienia niezgodności tego regulaminu z ich aktualnym brzmieniem, pierwszeństwo mają te przepisy. W pozostałych zapisach regulamin pozostaje obowiązujący.

  7. SPRZEDAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi Konta SKLEPOWEGO, utraconych lub zagubionych haseł, loginów, korespondencji, upublicznienia danych personalnych lub innych danych zawartych w bazie SPRZEDAWCY - przez zaniedbanie lub inne działania KLIENTA. Po stronie KLIENTA spoczywa obowiązek ochrony i zachowania w tajemnicy parametrów dostępu do konta takich jak LOGIN i HASŁO, oraz używania ich w bezpiecznym środowisku, wykluczającym ich przejęcie, zachowanie lub kopiowanie przez osoby trzecie. KLIENT w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa dostępu do konta powinien każdorazowo po zakończeniu składania zamówienia dokonać WYLOGOWANIA i upewnić się że historia przeglądanych stron oraz pliki tymczasowe przeglądarki internetowej - zostały przez niego trwale usunięte.

  8. Wszystkie nazwy TOWARÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach ich identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy o prawie własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

  9. Wszelkie spory wynikające z usług świadczonych przez SPRZEDAWCĘ w ramach prowadzonego SKLEPU INTERNETOWEGO będą rozstrzygane przez sądy powszechne. KLIENT będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
I. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem bazy danych osobowych KLIENTA gromadzonych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma:
     Pięć Kolorów Nieba - ul. Kusocińskiego 15, 33-300 Nowy Sącz
     NIP: 7342535452, REGON 490820775

    Pozyskiwanie danych i ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

  2. Wszelkie dane osobowe podawane przez KLIENTA w czasie procesu rejestracji konta lub zamawiania TOWARÓW - służą wyłącznie do:
     - zawarcia, aktualizacji lub rozwiązania UMOWY SPRZEDAŻY i umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
     - obsługi transakcji sprzedaży;
     - realizacji zamówień;
     - dokonywania rozliczeń - poza wykorzystaniem danych przez SPRZEDAWCĘ - dane KLIENTA przekazywane moga być również do operatorów płatności elektronicznych, realizujących transakcje bezgotówkowe;
     - adresowania i dostarczania przesyłek - w tym celu dane przekazywane są do firm kurierskich odpowiedzialnych za dostawę TOWARU do KLIENTA.
     - archiwizacji

pomiędzy KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ. Podstawę stanowi zgoda KLIENTÓW wynikająca z akceptacji zapisów niniejszego regulaminu jak również upoważnienie ustawowe do przetwarzania danych niezbędnych w celach działalności SPRZEDAWCY oraz SKLEPU INTERNETOWEGO.

  3. Do realizacji i obsługi umowy, niezbędne jest podanie następujących danych KLIENTA:
     a) imię i nazwisko;
     b) adres dostawy TOWARÓW
     c) adres poczty elektronicznej e-mail;
     d) numer telefonu

  4. KLIENT oświadcza że podawane przez siebie dane przekazuje dobrowolnie. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KLIENT jawnie wyraża przed rejestracją w systemie SKLEPU INTERNETOWEGO. Niepodanie danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji UMOWY SPRZEDAŻY lub realizacji oferowanych usług.

  5. KLIENT akceptując zapisy niniejszego regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji od SPRZEDAWCY w postaci: aktualnie dodanych towarów, promocji, nowości oraz kodów rabatowych w ramach usługi NEWSLETTER. W każdej chwili korzystając ze swojego konta może tą usługę wyłączyć.

  6. Każdy KLIENT może zapoznać się z ofertą SKLEPU INTERNETOWEGO bez konieczności wcześniejszej rejestracji i podawania swoich danych osobowych.

  7. Dane podawane przez KLIENTA w czasie rejestracji służą do obsługi konta, wykorzystywane są do celów rozliczeniowych oraz do wszelkich czynności wymaganych w procesie zawierania lub realizacji umowy sprzedaży. Dane KLIENTA mogą być wykorzystywane przez SPRZEDAWCĘ oraz skrypty SKLEPU INTERNETOWEGO do realizacji lub weryfikacji zapisów niniejszego regulaminu.

  8. Za wcześniejszą jawną zgodą KLIENTA jego dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe KLIENTÓW mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez SPRZEDAWCĘ oraz zapisy niniejszego regulaminu za zgodą KLIENTÓW.

  9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

 10. SPRZEDAWCA do prawidłowego działania SKLEPU INTERNETOWEGO stosuje pliki "cookies". Informacje pozyskiwane przy pomocy "ciasteczek cookies" pozwalają dokładniejsze dostosowanie usług i treści do indywidualnych preferencji KLIENTÓW. Pliki "cookies" służą również do tworzenia i analizowania statystyk dotyczących ruchu generowanego przez KLIENTÓW. Wyłączenie w przeglądarce obsługi zapisywania plików "cookies" wpłynie na utrudnione działanie SKLEPU.

 Załącznik nr 1

Zamknięcie konta KLIENTA
(W przypadku chęci usunięcia swojego konta KLIENTA z bazy SKLEPU NiumNium.pl prosimy o przesłanie na adres e-mail podany w nagłówku niniejszego regulaminu następującej treści)


Proszę o usunięcie mojego konta Klienta z bazy sklepu internetowego
NiumNium.pl


Imię i Nazwisko: .................................................


Adres e-mail podany w czasie rejestracji konta: .......................................................
Załącznik nr 2

Odstąpienie od umowy sprzedaży
(Poniższy wzór należy wypełnić i odesłać na adres korespondencyjny podany w nagłówku regulaminu).[ADRES]
e-mail


Ja...........................................................................niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży
następującej/następujących towarów:

Nazwa towaru..................................................................................................., Nr katalogowy...........................


Data zawarcia umowy...................................................., data odbioru...............................................................


Imię i nazwisko.............................................................


Adres.............................................................................


Data i podpis...............................................................
Załącznik nr 3

Formularz zgłoszenia reklamacyjnegoZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE


Imię i Nazwisko: .................................................


Adres e-mail .......................................................


Numer telefonu....................................................


Szczegółowy opis reklamowanego towaru (typ usterki, uszkodzenia itp):

..................................................................


..................................................................


..................................................................